fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies serwisu internetowego linker.shop

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych znajdujących się w serwisie internetowym linker.shop („Serwis”) oraz w ramach świadczenia powiązanych z Serwisem usług przez Administratora.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Linker Cloud spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Tadeusza Borowskiego 2, 03-475 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000662133, NIP 5223082902 oraz REGON 366498427, kapitał zakładowy 186.000,00 złotych („Administrator”).

Administrator przetwarzając dane osobowe zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

 1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „Rozporządzenie”. Oficjalny tekst Rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679;
 2. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1781), dalej „Ustawa”.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: info@linker.shop.

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług Administratora. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych w tym przepisy Rozporządzenia i Ustawy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Administrator nie podejmuje decyzji w indywidualnych przypadkach w sposób zautomatyzowany oraz nie stosuje profilowania Użytkowników.

Administrator nie gromadzi ani nie przetwarza danych wrażliwych, zwanych w Rozporządzeniu „szczególnymi kategoriami danych osobowych”. Administrator nie chce również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

II. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik Serwisu ma następujące prawa wynikające z przetwarzania jego danych osobowych:

 1. prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych – Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza jego dane osobowe a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz otrzymania informacji dotyczących danych takich jak np.: cel przetwarzania, kategorie danych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowany okres przechowywania danych osobowych bądź kryteria ustalania tego okresu; powyższe prawo obejmuje również prawo do otrzymania bezpłatnie kopii danych (za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się Użytkownik, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych),
 2. prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w następujących okolicznościach: gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, Użytkownik cofnął zgodę na ich przetwarzanie i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w Prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy: Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający Administratorowi sprawdzenie prawidłowości tych danych), przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania ale są jednak potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy: Użytkownik nie chce, aby Administrator przetwarzał, 
 6. prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczył Użytkownik, w tym prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe),
 7. prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem),
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: info@linker.shop.

III. Powierzenie danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz profesjonalnego świadczenia swoich usług, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia. 

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym kategoriom podmiotów:

 1. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna),
 2. dostawcy usług hostingowych,
 3. dostawcy usług chmury obliczeniowej,
 4. dostawcy systemu do wysyłki newslettera,
 5. dostawcy systemu CRM,
 6. dostawcy systemu do fakturowania,
 7. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu i świadczenia usług, dostawcy poczty elektronicznej oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) 
 8. inne podmioty, jeśli korzystanie z ich usług konieczne jest do prawidłowego działania Serwisu oraz świadczenia usług przez Administratora.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków w ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

W relacji z każdym z podmiotów przetwarzających, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia, obowiązuje umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

IV. Cele przetwarzania, okres przechowywania oraz zakres danych

Cel przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jak również zakres przetwarzanych danych oraz okres ich przechowywania uzależniony jest od relacji łączących Administratora z Użytkownikiem, w szczególności z zakresu czynności, jakie Administrator wykonuje lub może wykonywać na rzecz Użytkownika.

 1. Cel przetwarzania: założenie konta Użytkownika w platformie Software as a Service Linker – Cloud Fulfillment Platform w związku z zawartą umową o świadczenie usług.

Podstawa prawna:

 • Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – zawarcie, wykonanie i zakończenie umowy cywilnoprawnej,
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków finansowych i podatkowych przez Administratora wynikających z w zw. z art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. 2019, poz. 900) lub art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351)

Okres przechowywania: okres trwania umowy cywilnoprawnej, a po jej wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wynikających z zawartej umowy oraz przez okres wymagany przez prawo, w szczególności przez regulacje podatkowe – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych.

Zakres danych: adres e-mail, imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu oraz inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika.

Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie niemożność założenia Konta Użytkownika. 

 1. Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu z Administratorem oraz prowadzenie korespondencji poprzez wiadomość e-mail.

Podstawa prawna:

 • Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda osoby, której dane dotyczą,
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika, o ile dane te są przetwarzane na podstawie zgody, nie dłużej jednak niż 1 rok od dnia zakończenia prowadzenia korespondencji, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. W przypadku, gdy dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi przez Administratora, a po zakończeniu świadczenia usługi przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane dobrowolnie zamieszczone w treści wiadomości przez Użytkownika.

Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez wiadomość e-mail.

 1. Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy – zapis na newsletter.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika, o ile dane te są przetwarzane na podstawie zgody, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Zakres danych: imię, nazwisko, adres email oraz dane dobrowolnie zamieszczone w treści wiadomości przez Użytkownika.

Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.

4. Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy – kontakt w celu uzyskania dostępu do wersji demo w platformie Software as a Service Linker – Cloud Fulfillment Platform.

Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika, o ile dane te są przetwarzane na podstawie zgody, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Zakres danych: imię, nazwisko, adres email oraz dane dobrowolnie zamieszczone w treści wiadomości przez Użytkownika.

Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.

5. Cel przetwarzania: przesyłaniem w formie elektronicznej informacji marketingowych i handlowych

Podstawa prawna:

 • Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – zgoda osoby, której dane dotyczą lub
 • Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Okres przechowywania: do momentu odwołania zgody przez Użytkownika, o ile dane te są przetwarzane na podstawie zgody, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. W przypadku, gdy dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi przez Administratora, a po zakończeniu świadczenia usługi przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

Zakres danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz dane dobrowolnie zamieszczone w treści wiadomości przez Użytkownika.

Konsekwencją niepodania powyższych danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez wiadomość e-mail.

V. Pliki cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies tj. niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika aż do ich skasowania.

Podczas wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz na stosowanie plików cookies w zakresie wskazanym niniejszą Polityka prywatności. Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Użytkownik może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony. 

Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. 

Pliki cookies są wykorzystywane w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu: identyfikacji Użytkowników; zapamiętywania aktywności Użytkownika w Serwisie, zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub danych logowania, prowadzenia statystyk.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. 

Używamy także innych podobnych do cookie technologii takich jak local storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej części pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w local storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu i w przeciwieństwie do plików cookies nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics w celu tworzenia statystyk i ich analizy oraz optymalizacji działania Serwisu. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu Serwisu. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google. W ramach korzystania z Google Analytics Administrator nie gromadzi jakichkolwiek danych osobowych. 

VI. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

Pin It on Pinterest